S.T.A.R. Partner

Trở lại
"Hợp tác S.T.A.R." là một chương trình hợp tác duy nhất được phát triển cho các đối tác, người dẫn dắt các nhà đầu tư vào các tài khoản của nhà quản lý S.T.A.R.
Đối tác có thể kiếm khách hàng với link liên kết duy nhất có thể được tìm thấy trong mục Cabinet của đối tác trên website.
Những đối tác đã làm việc với chúng tôi rồi có thể dùng các link liên kết hiện tại của họ để tham gia vào chương trình “hợp tác STAR”.

Hoa hồng của đối tác* đối với việc dẫn dắt sự đầu tư vào các tài khoản S.T.A.R bao gồm hai phần:
 1. Thanh toán từ Fort Financial Services là 1% của tổng mức đầu tư. Khoản tiền này được tính toán và ghi có tự động vào tài khoản của đối tác vào cuối giai đoạn đầu tư cho mỗi khoản đầu tư. Trong trường hợp tái đầu tư, 1% tiếp theo sẽ được ghi lại cho đối tác vào cuối giai đoạn đầu tư mới. Thống kê chi tiết về hoa hồng được mong đợi và tích lũy được hiển thị trong mục Cabinet đối tác trên trang "Hợp tác S.T.A.R.”

 2. Nhà quản lý S.T.A.R có thể thiết lập % từ phần thưởng cá nhân của mình như là hoa hồng cho mỗi cuộc đầu tư cho các đối tác đã dẫn dắt đầu tư đến tài khoản S.T.A.R. của mình. Khoản tiền này được tính toán và ghi tự động vào tài khoản của đối tác vào cuối giai đoạn đầu tư cho mỗi khoản đầu tư. Trong trường hợp tái đầu tư, hoa hồng được thiết lập bởi các nhà quản lý, sẽ được tự động ghi có lại cho đối tác vào cuối giai đoạn đầu tư mới. Thống kê chi tiết về hoa hồng được mong đợi và tích lũy được hiển thị trong mục Cabinet đối tác trên trang “Hợp tác S.T.A.R.”
Ví dụ:
 • Đối tác kiếm được nhà đầu tư và đã đầu tư vào một tài khoản của Nhà quản lý S.T.A.R là 10 000 USD trong 1 tháng.
 • Chẳng hạn như Nhà quản lý S.T.A.R này thiết lập hoa hồng 25% trên số phần thưởng của anh/ông ấy.
 • Ví dụ, phần thưởng của Nhà quản lý S.T.A.R này là 45% trên lợi nhuận.
 • Giả định vào tháng này, Nhà quản lý STAR kiếm lợi nhuận là 2,000 USD ( 20% trên số vốn của nhà đầu tư).
 • Phần thưởng của nhà quản lý S.T.A.R. trong ví dụ này là 900 USD ( 45% của 2000 USD lợi nhuận).

Đối tác nhận được vào cuối mỗi tháng ( cuối mỗi giai đoạn đầu tư):
 1. Hoa hồng 100 USD từ công ty = 1% của vốn đầu tư.
 2. Phí 225 USD được tự động ghi có vào tài khoản đối tác từ phần thưởng của nhà quản lý S.T.A.R (25% của 900 USD).
In total, Partner receives at the end of the month 325 USD commissions in our example.
Nếu nhà đầu tư sẽ thực hiện một đầu tư mới nữa hoặc tái đầu tư bất ký phần nào của vốn, đối tác sẽ được nhận thanh toán lần hai, được tính như cách cũ vào cuối giai đoạn đầu tư lần hai, và cứ tiếp tục như vây cho các lần khác.
* Hoa hồng của đối tác được ghi có chỉ theo các điều kiện được liệt kê nếu kiếm được khách hàng đầu tư trong một tài khoản Nhà quản lý S.T.A.R. Sự đầu tư của Nhà quản lý S.T.A.R trong tài khoản sở hữu của nhà khách hàng đó không được xem xét để tính toán hoa hồng cho đối tác.
  Thành lũy của Đầu Tư