Về S.T.A.R

about star

'Đầu tư S.T.A.R.' là doanh thu tài sản ngắn hạn làm cho đầu tư của bạn minh bạch và công bằng.

Đây là một hệ thống quản lý bí mật được cung cấp cho một nhà đầu tư cá nhân cho phép một nhà đầu tư đặt các quỹ tiền của mình trong sự tin tưởng với một người quản lý đầu tư. Trong khuôn khổ tài khoản, người quản lý đầu tư kiểm soát tài chính của Nhà đầu tư. Theo các thông số tài khoản, một cổ phần được chia sẽ được phân phối giữa những người tham gia.

Những lợi ích chính của các dịch vụ của S.T.A.R
Lợi nhuận từ đầu tư ngắn hạn
Nạp tiền / Rút tiền thuận tiện
Hệ thống chia sẻ lợi nhuận minh bạch
Cơ chế để hạn chế tổn thất

Mỗi nhà đầu tư có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhà quản lý đầu tư từ danh sách xếp hạng tài khoản S.T.A.R với các tiêu chí cụ thể.

Các nhà đầu tư S.T.A.R có thể theo dõi hiệu quả của mỗi khoản đầu tư, để tái đầu tư quỹ hoặc thu hồi lợi nhuận thông qua các hệ thống thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Các nhà quản lý đầu tư có thể sử dụng nền tảng S.T.A.R. để cung cấp dịch vụ cho Nhà đầu tư để duy trì quỹ của họ và nhận được khoản thù lao từ lợi nhuận thu được.

about-star-step1

Chọn người quản lý đầu tư

about-star-step2

Thực hiện việc đặt cọc

about-star-step3

Hỗ trợ quản lý đầu tư

about-star-step4

Phân phối lợi nhuận

Dịch vụ S.T.A.R. chỉ dành cho các nhà quản lý đầu tư và nhà đầu tư. Công ty FortFS không có trách nhiệm và cũng không chia sẻ rủi ro tài chính cho chương trình đầu tư S.T.A.R..

FortFS không cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn cho cả các nhà Quản lý đầu tư và Nhà đầu tư và không chịu trách nhiệm về công việc của các nhà Quản lý Đầu tư và Nhà đầu tư. Các kết quả kinh doanh của thời trước đây không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không làm giảm các rủi ro đầu tư tiềm ẩn trên thị trường tài chính.

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer183414779.00250.00500.0041.7372
FORMULA185385311.26100.0076005.4030.6158
Luxembourg202617188.52100.00500.0013.0127
ProfitFx202943277.59100.001000.0010.5008
rubikon10525259231032.64100.001032.641.1859
Itriad-10502128521000.00100.001000.001.1454
Saxx65510000.00500.0010000.001.1091
Supersonic19421300.51100.00501.001.0024
Ricco990500.00100.00500.001.0000
StepBy5861378.74100.001078.740.9579
FFSprofit1948500.00100.00500.000.7273
Calm2321500.00100.00500.000.7007
Calm1326500.00100.00500.000.3442
Calm3321500.00100.00500.000.1260
FixM15hand973500.00100.00500.000.0517
Fxmaster878501.00100.00501.000.0399
v0240fo884500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection397500.00300.00500.000.0249
Ultra16691014.40100.001014.400.0207
Mecury8691200.001000.001200.000.0201
sasakor1711500.00100.00500.000.0142
FxGaruda685500.00100.00500.000.0141
rksl1948600.00100.00600.000.0088
MarsPlus9291000.00500.001000.000.0082
Karni7301949500.00100.00500.000.0071
Bachuna1949500.00100.00500.000.0064
profit1710500.00100.00500.000.0038
urka1948550.00100.00550.000.0032
Kaio1817500.00100.00500.000.0030
GLORIA1749500.00150.00500.000.0023
PipsCaptor21815500.00100.00500.000.0021
43211712500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1711500.00100.00500.000.0016
magicprofit1742783.00100.00783.000.0014