Về S.T.A.R

about star

'Đầu tư S.T.A.R.' là doanh thu tài sản ngắn hạn làm cho đầu tư của bạn minh bạch và công bằng.

Đây là một hệ thống quản lý bí mật được cung cấp cho một nhà đầu tư cá nhân cho phép một nhà đầu tư đặt các quỹ tiền của mình trong sự tin tưởng với một người quản lý đầu tư. Trong khuôn khổ tài khoản, người quản lý đầu tư kiểm soát tài chính của Nhà đầu tư. Theo các thông số tài khoản, một cổ phần được chia sẽ được phân phối giữa những người tham gia.

Những lợi ích chính của các dịch vụ của S.T.A.R
Lợi nhuận từ đầu tư ngắn hạn
Nạp tiền / Rút tiền thuận tiện
Hệ thống chia sẻ lợi nhuận minh bạch
Cơ chế để hạn chế tổn thất

Mỗi nhà đầu tư có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhà quản lý đầu tư từ danh sách xếp hạng tài khoản S.T.A.R với các tiêu chí cụ thể.

Các nhà đầu tư S.T.A.R có thể theo dõi hiệu quả của mỗi khoản đầu tư, để tái đầu tư quỹ hoặc thu hồi lợi nhuận thông qua các hệ thống thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Các nhà quản lý đầu tư có thể sử dụng nền tảng S.T.A.R. để cung cấp dịch vụ cho Nhà đầu tư để duy trì quỹ của họ và nhận được khoản thù lao từ lợi nhuận thu được.

about-star-step1

Chọn người quản lý đầu tư

about-star-step2

Thực hiện việc đặt cọc

about-star-step3

Hỗ trợ quản lý đầu tư

about-star-step4

Phân phối lợi nhuận

Dịch vụ S.T.A.R. chỉ dành cho các nhà quản lý đầu tư và nhà đầu tư. Công ty FortFS không có trách nhiệm và cũng không chia sẻ rủi ro tài chính cho chương trình đầu tư S.T.A.R..

FortFS không cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn cho cả các nhà Quản lý đầu tư và Nhà đầu tư và không chịu trách nhiệm về công việc của các nhà Quản lý Đầu tư và Nhà đầu tư. Các kết quả kinh doanh của thời trước đây không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không làm giảm các rủi ro đầu tư tiềm ẩn trên thị trường tài chính.

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer132423578.90250.00500.0055.2796
FORMULA134465042.58100.0057751.6621.8353
Luxembourg151719401.90100.00500.0013.4407
ProfitFx152051234.92100.001000.0010.8627
GLORIA1239500.00150.00500.002.2471
StepBy77505.00100.00505.001.2149
Itriad-10502123431000.00100.001000.001.1102
Saxx14610000.00500.0010000.001.1091
Ricco481500.00100.00500.001.0000
Supersonic14331541.86100.00501.000.9852
rubikon1052525413774.00100.00774.000.7667
FFSprofit1439500.00100.00500.000.7273
FixM15hand464500.00100.00500.000.0517
Fxmaster369501.00100.00501.000.0399
v0240fo375500.00100.00500.000.0274
Ultra11601014.40100.001014.400.0207
Mecury3591200.001000.001200.000.0201
sasakor1202500.00100.00500.000.0142
FxGaruda176500.00100.00500.000.0141
rksl1439600.00100.00600.000.0088
MarsPlus4201000.00500.001000.000.0082
Karni7301440500.00100.00500.000.0071
Bachuna1440500.00100.00500.000.0064
profit1201500.00100.00500.000.0038
urka1439550.00100.00550.000.0032
Kaio1308500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21306500.00100.00500.000.0021
43211202500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1202500.00100.00500.000.0016
magicprofit1232783.00100.00783.000.0014