Về S.T.A.R

about star

'Đầu tư S.T.A.R.' là doanh thu tài sản ngắn hạn làm cho đầu tư của bạn minh bạch và công bằng.

Đây là một hệ thống quản lý bí mật được cung cấp cho một nhà đầu tư cá nhân cho phép một nhà đầu tư đặt các quỹ tiền của mình trong sự tin tưởng với một người quản lý đầu tư. Trong khuôn khổ tài khoản, người quản lý đầu tư kiểm soát tài chính của Nhà đầu tư. Theo các thông số tài khoản, một cổ phần được chia sẽ được phân phối giữa những người tham gia.

Những lợi ích chính của các dịch vụ của S.T.A.R
Lợi nhuận từ đầu tư ngắn hạn
Nạp tiền / Rút tiền thuận tiện
Hệ thống chia sẻ lợi nhuận minh bạch
Cơ chế để hạn chế tổn thất

Mỗi nhà đầu tư có thể lựa chọn một hoặc nhiều nhà quản lý đầu tư từ danh sách xếp hạng tài khoản S.T.A.R với các tiêu chí cụ thể.

Các nhà đầu tư S.T.A.R có thể theo dõi hiệu quả của mỗi khoản đầu tư, để tái đầu tư quỹ hoặc thu hồi lợi nhuận thông qua các hệ thống thanh toán hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Các nhà quản lý đầu tư có thể sử dụng nền tảng S.T.A.R. để cung cấp dịch vụ cho Nhà đầu tư để duy trì quỹ của họ và nhận được khoản thù lao từ lợi nhuận thu được.

about-star-step1

Chọn người quản lý đầu tư

about-star-step2

Thực hiện việc đặt cọc

about-star-step3

Hỗ trợ quản lý đầu tư

about-star-step4

Phân phối lợi nhuận

Dịch vụ S.T.A.R. chỉ dành cho các nhà quản lý đầu tư và nhà đầu tư. Công ty FortFS không có trách nhiệm và cũng không chia sẻ rủi ro tài chính cho chương trình đầu tư S.T.A.R..

FortFS không cung cấp bất kỳ dịch vụ tư vấn cho cả các nhà Quản lý đầu tư và Nhà đầu tư và không chịu trách nhiệm về công việc của các nhà Quản lý Đầu tư và Nhà đầu tư. Các kết quả kinh doanh của thời trước đây không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai và không làm giảm các rủi ro đầu tư tiềm ẩn trên thị trường tài chính.

Đánh giá các tài khoản S.T.A.R

Danh nghĩaTuổi của tài khoản (theo ngày)Lượng vốn đầu tưMức đầu tư tối thiểuQũy của nhà quản lýTỷ lệ hiệu quả
Pioneer145525237.90250.00500.0065.5893
FORMULA147570600.95100.0062685.7124.1566
Luxembourg164820615.39100.00500.0018.7544
ProfitFx165149550.65100.001000.0010.6025
GLORIA13711000.00150.00500.002.4269
StepBy208940.00100.00940.001.5638
Saxx27710000.00500.0010000.001.1091
Itriad-10502124741100.00100.001000.001.0991
Supersonic15641696.87100.00501.001.0383
Ricco612500.00100.00500.001.0000
rubikon1052525545990.44100.00990.440.8354
FFSprofit1570500.00100.00500.000.7273
FixM15hand595500.00100.00500.000.0517
Fxmaster500501.00100.00501.000.0399
v0240fo506500.00100.00500.000.0274
SolidPerfection19500.00300.00500.000.0249
Ultra12911014.40100.001014.400.0207
Mecury4901200.001000.001200.000.0201
sasakor1333500.00100.00500.000.0142
FxGaruda307500.00100.00500.000.0141
rksl1570600.00100.00600.000.0088
MarsPlus5511000.00500.001000.000.0082
Karni7301571500.00100.00500.000.0071
Bachuna1571500.00100.00500.000.0064
profit1332500.00100.00500.000.0038
urka1570550.00100.00550.000.0032
Kaio1439500.00100.00500.000.0030
PipsCaptor21437500.00100.00500.000.0021
43211334500.00100.00500.000.0019
big-tortilla1333500.00100.00500.000.0016
magicprofit1363783.00100.00783.000.0014