Chương trình Nhãn Trắng của Fort Financial Services hướng đến các Đối tác mong muốn làm việc dưới thương hiệu độc lập riêng của họ và có một cơ sở khách hàng lớn.

Chương trình này cung cấp cho Đối tác của công ty cơ hội để tạo và quảng bá website riêng của họ, tổ chức các điều kiện giao dịch khác (có thể rộng hơn), và phát triển cơ sở khách hàng riêng của họ.

Fort Financial Services, về phía chúng tôi, được chuẩn bị để cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đối với các khách hàng như vậy, những người sẽ làm nhanh gọn hơn quá trình mở một kinh doanh môi giới và tiết kiệm tiền mua và thiết lập máy chủ giao dịch.

Bạn có thể viết các câu hỏi mà bạn có thể có đến Bộ Phận Quan Hệ Đối Tác. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh được trả lời chúng:

partnership@fortfs.com