Lịch sử đáo hạn và các quy định về CFD tương lai.

Thông tin về dịch vụ cấp cao do công ty cung cấp luôn là ưu tiên hàng đầu của FortFS. Tính năng quan trọng của CFDs là tính sẵn có ngày hết hạn cho mỗi hợp đồng của nhóm đó.

Ngày hết hạn là ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày hết hạn hợp đồng.

Đến gần ngày hết hạn chế độ "Chỉ đọc" đặt cho hợp đồng, tất cả các vị trí đặt trước đây được đóng cửa ở mức giá thị trường cuối cùng (Bid - cho lệnh mua, Ask - cho lệnh bán) và tất cả các lệnh đang chờ cũng như bản thân hợp đồng sẽ được loại bỏ khỏi cổng giao dịch.

Gần với ngày hết hạn của hợp đồng, nhiều khả năng thanh khoản và sự biến động cao có thể xảy ra. Hơn nữa, sự xuất hiện gap giá cả có thể xảy ra. Do đó cần chú ý đến các sự kiện trong quá trình tính toán rủi ro có thể và các nguyên tắc quản lý rủi ro nói chung.

*Vui lòng chú ý rằng trong ngày hết hạn cuối cùng giao dịch kéo dài nữa ngày.

CFD CURRENCIES
Ký hiệu thg 1 thg 2 thg 3 thg 4 thg 5 thg 6 thg 7 thg 8 thg 9 thg 10 thg 11 thg 12
6A 15 19 19 18 16 13 17 15 17
6B 15 19 19 18 16 13 17 15 17
6C 16 20 19 17 14 18 16 18
6E 15 19 19 18 16 13 17 15 17
6J 15 19 19 18 16 13 17 15 17
6N 19 18 17 17
6R 31 28 30 30 31 15 31 15 17 15 15 17
6S 19 18 17 17
DX 19 18 17 17
RF 18 17 17
RP 18 16 13 17 15 17
RY 18 17 17
Ký hiệu thg 1 thg 2 thg 3 thg 4 thg 5 thg 6 thg 7 thg 8 thg 9 thg 10 thg 11 thg 12
AEX 15 20 17 21 21
ER2 16 15 16 21
ES 16 15 21 21
FCE 15 20 17 21 21
FDAX 16 15 21 21
FESX 16 15 21 21
FSMI 16 29 21 21
FSTX 16 15 21 21
HSI 30 27 27 29 26 29 28
MC 16 15 21 21
MDAX 16 15 21 21
MHI 30
NKD 08 29 13 13
NQ 16 15 21 21
VIX 20 18 22 19 17 21 19
YM 16 15 21 21
Ký hiệu thg 1 thg 2 thg 3 thg 4 thg 5 thg 6 thg 7 thg 8 thg 9 thg 10 thg 11 thg 12
BRN 31 28 29 30 31 29 31 31 28 31 30
CL 22 20 20 20 22 20 20 21 20 22 19 19
HO 31 28 29 30 31 29 31 31 28 31 30
NG 29 26 27 26 29 27 27 29 26 29 28 27
QM 19 16 19 19 21 19 19 20 19 19 15 18
WTI 19 16 19 19 21 19 19 20 19 19 15 18
XRB 31 28 29 30 31 29 31 31 28 31 30
Ký hiệu thg 1 thg 2 thg 3 thg 4 thg 5 thg 6 thg 7 thg 8 thg 9 thg 10 thg 11 thg 12
CC 14 15 16 13 13
C 27 27 29 26 29 28 27
CT 07 08 09 10
JO 10 09 10 11 11
KC 19 18 20 18 18
LBS 12 15 31 13 14 15
SB 28 30 29 28
Ký hiệu thg 1 thg 2 thg 3 thg 4 thg 5 thg 6 thg 7 thg 8 thg 9 thg 10 thg 11 thg 12
FGBL 08 070912
FGBM 08 070912
FGBS 08 070912
GE 15 19 19 18 29 17 15 19 17
GLONG 27 26 27
ZB 20 29 19 19
ZN 20 29 19 19
Ký hiệu thg 1 thg 2 thg 3 thg 4 thg 5 thg 6 thg 7 thg 8 thg 9 thg 10 thg 11 thg 12
GC 26 26 27 07 29 29 27
HG 29 26 27 26 29 27 27 29 26 29 28 27
PA 27 27 27 29 26 27
PL 29 26 27 29 29
SI 29 27 29 27 29 26 27
Ký hiệu thg 1 thg 2 thg 3 thg 4 thg 5 thg 6 thg 7 thg 8 thg 9 thg 10 thg 11 thg 12
GF 25 29 26 24 30 27 25 15
HE 14 13 14 14 16 14 1014
Ký hiệu thg 1 thg 2 thg 3 thg 4 thg 5 thg 6 thg 7 thg 8 thg 9 thg 10 thg 11 thg 12
NI 29 31
Ký hiệu thg 1 thg 2 thg 3 thg 4 thg 5 thg 6 thg 7 thg 8 thg 9 thg 10 thg 11 thg 12
ZC 14 14 13 14 14
ZL 12 14 14 13 14 14 1014
ZM 12 14 14 13 14 14 1014
ZO 14 14 13 14 14
ZR 12 14 14 13 14 14
ZS 12 14 14 13 14 14 14
ZW 14 14 13 14 14