Đây là ngày đáo hạn, được chỉ rõ trên một "bảng đặc biệt" trên website của chúng tôi trong mục Mô tả CFD Tương Lai.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn quên về thời gian chỉ định, chúng tôi sẽ cảnh báo bạn về nó hai ngày trước khi đến ngày đáo hạn bằng việc gửi một email đến email của bạn. Nó sẽ chứa một danh sách rõ ràng các công cụ mà đang sắp đến ngày đáo hạn, và thời gian kết thúc cuộc bán đầu giá chính xác của hợp đồng này. Trong bất kỳ trường hợp nào, sự ưu tiên được gửi đến thời gian đáo hạn, mà được liệt kê trên website của chúng tôi trong mục Mô tả, ngay cả khi nếu các thông báo email hoặc nguồn khác của thông tin khác đều có sẵn.

Vào ngày và giờ được chỉ định, các hợp đồng tương lai đang sắp đáo hạn, được tự động thiết lập thành “Chỉ đọc”. Tại cùng thời gian, Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi đóng tất cả các giao dịch mở đối với các công cụ này. Điều này diễn ra tại các mức giá thị trước sau cùng nhất (giá mua đối với sản phẩm để mua, nhưng giá bán đối với các vị thế bán). Lệnh chờ bị hủy và sau đó tất cả các hợp đồng đáo hạn bị xóa bỏ khỏi cổng giao dịch.

Làm ơn hãy chú ý đến sự thật rằng càng gần đến ngày đáo hạn, khả năng thanh khoản thấp hơn và biến động cao hơn trên hợp đồng đáo hạn càng cao. Trong giao đoạn này, một khoảng trống giá đáng kể không thể được loại trừ, các khoảng trống có thể tác động đến bạn ở vị thế mở. Do đó, chúng tôi khuyên rằng bạn đánh giá cẩn thận các rủi ro và chú ý đặc biệt đến các lệnh giao dịch mở trên hợp đồng tương lai sắp đáo hạn trong 2-3 ngày tới.

Cùng với các hợp đồng tương lai với tháng phát hành gần và xa, bạn có thể tìm thấy các hợp đồng thông tin trên máy chủ với hậu tố “_CONT”, khi giao dịch không hiện hữu. Một luồng các mức định giá không ngừng đến với hợp đồng gần nhất đáo hạn trên mỗi nhóm công cụ CFD tương lai.