CQG Web-Trader

CQG Web-Trader

CQG Web Trader- đây là một nền tảng cho phép các thương nhân để có được truy cập nhanh đến tất cả các thị trường tích hợp và các sàn giao dịch.