Biểu tượng giao dịch

Trở lại

Fort Financial Services làm việc để thiết lập các mối quan hệ bền vững với các sàn giao dịch tiếng tăm trên toàn thế giới. Cơ sở hạ tầng công nghệ của CQG cung cấp cho khách hàng của chúng tôi được tiếp cận nhanh hơn và ổn định hơn với các sàn giao dịch và sản phẩm.

Các công cụ và sàn giao dịch sẵn có

Sàn giao dịch:

 • CBOT: Chicago Board of Trade
 • CME: Chicago Mercantile Exchange
 • COMEX: Commodity Exchange, Inc.
 • GLOBEX: CME Electronic
 • ECBOT: CBOT Electronic
 • IMM: International Monetary Market (Div. of CME)
 • IOM: Index and Options Market (Div. of CME)
 • KCBT: Kansas City Board of Trade
 • NYMEX: New York Mercantile Exchange
 • ICE: Futures Canada Exchange
 • Eurex: European Exchange
 • Euronext: European Mercantile Exchange
 • SFE: Sydney Futures Exchange
 • SGX: Singapore Exchange

Tháng

 • F = Jan
 • G = Feb
 • H = Mar
 • J = Apr
 • K = May
 • M = Jun
 • N = Jul
 • Q = Aug
 • U = Sep
 • V = Oct
 • X = Nov
 • Z = Dec

Thông số hợp đồng

Financial

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
ED Eurodollar (3 Month) CME 7:20-14:00 H,M,U,Z 1 mil EUR 1 pt = $25.00
GED/EDA Eurodollar (3 Month) Globex 17:00-16:00 H,M,U,Z 1 mil EUR 1 pt = $25.00
EY/EYA Euroyen (3 Month) CME 7:20-14:00 H,M,U,Z 100 mil Y 1 pt = 2,500.00 Yen
ZQ/ZQE Federal Funds (30 Day) ECBOT 18:00-16:00 All Months $5 mil 1 pt = $41.67
FF Federal Funds (30 Day) CBOT 7:20-14:00 All Months $5 mil 1 pt = $41.67
EM/ED Libor (1 Month) CME 7:20-14:00 All Months $3 mil 1 pt = $25.00
TB T-Bills (90 Day) CME 7:20-14:00 H,M,U,Z 1 mil Bills 1 pt = $25.00
TU/TUA T-Notes (2 Years) CBOT 7:20-14:00 H,M,U,Z $200,000 note 1/128 = $15.625
ZT T-Notes (2 Years) ECBOT 18:00-16:00 H,M,U,Z $200,000 note 1/128 = $15.625
FV/FVA T-Notes (5 Years) CBOT 7:20-14:00 H,M,U,Z $100,000 note 1/64 = $15.625
ZF T-Notes (5 Years) ECBOT 18:00-16:00 H,M,U,Z $100,000 note 1/64 = $15.625
TY/TYA T-Notes (10 Years) CBOT 7:20-14:00 H,M,U,Z $100,000 note 1/64 = $15.625
ZN T-Notes (10 Years) ECBOT 18:00-16:00 H,M,U,Z $100,000 note 1/64 = $15.625
US/USA US T-Bonds CBOT 7:20-14:00 H,M,U,Z $100,000 note 1/32 = $31.25
ZB US T-Bonds ECBOT 18:00-16:00 H,M,U,Z $100,000 note 1/32 = $31.25

Currencies

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
AD Australian Dollar IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 100,000 AD 1 pt = $10.00
GAD/DA6 Australian Dollar GLOBEX 17:00-16:00 H,M,U,Z 100,000 AD 1 pt = $10.00
BR Brazilian Real IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 100,000 BR 1 pt = $10.00
BP British Pound IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 62,500 BP 1 pts = $6.25
GBP/BP6 British Pound GLOBEX 17:00-16:00 H,M,U,Z 62,500 BP 1 pts = $6.25
CD Canadian Dollar IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 100,000 CD 1 pt = $10.00
GCD/CA6 Canadian Dollar GLOBEX 17:00-16:00 H,M,U,Z 100,000 CD 1 pt = $10.00
CZ Czech Koruna IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 4 mil CK 1 pt = $4.00
EC Eurodollar IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z $125,000.00 1 pt = $12.50
GEC/GLB Eurodollar GLOBEX 17:00-16:00 H,M,U,Z $125,000.00 1 pt = $12.50
E7 Eurodollar (E-Mini) IMM 17:00-16:00 H,M,U,Z $62,500.00 1 pt = $6.25
FR Hungarian Forint IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 30 mil HF 1 pt = $3.00
JY Japanese Yen IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 12.5 mil Yen 1 pt = $12.50
GJY/JY6 Japanese Yen GLOBEX 17:00-16:00 H,M,U,Z 12.5 mil Yen 1 pt = $12.50
JE Japanese Yen (E-Mini) IMM 17:00-16:00 H,M,U,Z 6.25 mil Yen 1 pt = $6.25
ME Mexican Peso IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 500,000 MP 1 pt = $12.50
GME/MX6 Mexican Peso GLOBEX 17:00-16:00 H,M,U,Z 500,000 MP 1 pt = $12.50
NE New Zealand Dollar IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 100,000 NZD 1 pt = $10.00
UN/NTE Norwegian Krone GLOBEX 17:00-16:00 H,M,U,Z 2 mil NKr 1 pt = $20.00
PZ Polish Zloty IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 500,000 PZ 1 pt = $10.00
RU Russian Ruble IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 2.5 mil RR 1 pt = $25.00
RA South African Rand IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 500,000 SAR 1 pt = $5.00
SE/SK6 Swedish Krona GLOBEX 17:00-16:00 H,M,U,Z 2 mil SKr 1 pt = $20.00
SF Swiss Franc IMM 7:20-14:00 H,M,U,Z 125,000 SF 1 pt = $12.50
GSF/SF6 Swiss Franc GLOBEX 17:00-16:00 H,M,U,Z 125,000 SF 1 pt = $12.50

Indices

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
CR CRB Index NYBOT 8:40-13:45 F,G,U,X $500 x Index Value 1 pt = $5.00
DJ/DFA DJ Industrial Index CBOT 7:20-15:15 H,M,U,Z $10 x Index 1 pt = $10.00
YM DJ Industrial Index ECBOT 18:15-1600 H,M,U,Z $5 x Index 1 pt = $5.00
NQ/NDA NASDAQ 100 CME 8:30-15:15 H,M,U,Z $100 x Index Value 1 pt = $50.00
EN/ENQ NASDAQ 100 (E-Mini) GLOBEX 17:00-15:15 H,M,U,Z $20 x Index Value 1 pt = $10.00
NK/NKD Nikkei 225 CME 8:00-15:15 H,M,U,Z $5 x Ave 1 pt = $5.00
YX NYSE Stock Index NYBOT 8:30-15:15 H,M,U,Z $500 x Index 1 pt = $5.00
ER/TFE Russell 2000 (E-Mini) GLOBEX 17:00-15:15 H,M,U,Z $100 x Index Value 1 pt = $10.00
SP/SPA S&P 500 CME 8:30-15:15 H,M,U,Z $250 x Index 1 pt = $250.00
ES/EP S&P 500 (E-Mini) GLOBEX 17:00-15:15 H,M,U,Z $50 x Index 1 pt = $50.00
DX/DXE US Dollar Index NYBOT 20:00-18:00 H,M,U,Z $1000 x Index 1 pt = $10.00

Diary Products

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
DB Butter CME 9:30-13:10 H,K,N,U,V,Z 40,000 lbs 1 pt = $4.00
DA Milk (Class III) CME 9:40-13:10 All 200,000 lbs 1 pt = $20.00
DK Milk (Class IV) CME 9:20-13:10 All 200,000 lbs 1 pt = $20.00
NF Non-fat Dry Milk CME 9:25-13:10 All Months 44,000 lbs 1 pt = $4.40

Grains

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
C Corn CBOT 9:30-1:15 H,K,N,U,Z 5,000 bu 1 ct = $50.00
ZC/ZCE Corn ECBOT 18:30-6:00 H,K,N,U,Z 5,000 bu 1 ct = $50.00
W Wheat CBOT 9:30-1:15 H,K,N,U,Z 5,000 bu 1 ct = $50.00
ZW/KWE Wheat ECBOT 18:30-6:00 H,K,N,U,Z 1,000 bu 1 ct = $50.00
KW Wheat KCBT 9:30-1:15 H,K,N,U,Z 5,000 bu 1 ct = $500.00
O Oats CBOT 9:30-1:15 H,K,N,U,Z 5,000 bu 1 ct = $50.00
ZO/ZOE Oats ECBOT 18:30-6:00 H,K,N,U,Z 5,000 bu 1 ct = $50.00
RR/ZRE Rough Rice CBOT 9:30-1:15 F,H,K,N,U,V,Z 2,000 klbs 1 ct = $20.00
S Soybean CBOT 9:30-1:15 F,H,K,N,Q,U,X 5,000 bu 1 ct = $50.00
ZS/ZSE Soybean ECBOT 18:30-6:00 F,H,K,N,Q,U,X 5,000 bu 1 ct = $50.00
BO Soybean Oil CBOT 9:30-1:15 F,H,K,N,Q,U,V,Z 60,000 lbs 1 pt = $6.00
ZL/ZLE Soybean Oil ECBOT 18:30-6:00 F,H,K,N,Q,U,V,Z 60,000 lbs 1 pt = $6.00

Meats

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
FC/GF Feeder Cattle CME 9:05-13:00 F,H,J,Q,U,V,X 50,000 lbs 1 pt = $5.00
LC/GLE Live Cattle CME 9:05-13:00 G,J,M,Q,V,Z 40,000 lbs 1 pt = $4.00
LH/HE Lean Hogs CME 9:05-13:00 G,J,M,N,Q,V,Z 40,000 lbs 1 pt = $4.00
PB/ Pork Bellies CME 9:05-13:00 G,H,K,N,Q 40,000 lbs 1 pt = $4.00

Forest

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
LB/LBS Random Length Lumber CME 9:00-13:05 F,H,K,N,U,X 110,000 bd ft. 1 pt = $11.00

Metals

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
HG/CPE Copper (High Grade) COMEX 7:10-12:00 F,H,K,N,U,Z 25,000 lbs 1 ct = $12.50
GC/GCE Gold COMEX 7:20-12:30 G,J,M,Q,V,Z 100 oz $1 = $100
PA/PAE Palladium COMEX 7:30-12:00 H,M,U,Z 100 oz 1 pt = $5.00
PL/PLE Platinum COMEX 7:20-12:05 F,J,N,V 50 oz 0.01 pt = $5.00
SI/SIE Silver COMEX 7:25-12:25 F,H,K,N,U,Z 5,000 oz 1 pts = $.5.00

Softs

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
CC/CCE Cocoa NYBOT 7:00-10:50 H,K,N,U,Z 10 Metric Tons 1 pt = $10.00
KC/KCE Coffee NYBOT 7:30-11:30 H,K,N,U,Z 37,500 lbs 1 pt = $3.75
CT/CTE Cotton NYBOT 9:30-13:15 H,K,N,V,Z 50,000 lbs 1 pt = $5.00
LB Lumber CME 9:00-13:05 F,H,K,N,U,X 110,000 bd ft 1 pt = $.10
OJ/OJE Orange Juice NYBOT 9:00-12:30 F,H,K,N,U,X 15,000 lbs 1 pt = 17.50
SB/SBE Sugar #11 NYBOT 7:10-11:30 H,K,N,V 112,000 lbs 1 pt = $11.20

Energies

Symbol/CQGFuturesExchangeHoursMonthsContractPoint value
CL Crude Oil NYMEX 8:00-13:30 All Months 1,000 bbl 1 pt = $10.00
QM MiNY Crude Oil GLOBEX 17:00-16:15 All Months 500 bbl 1 pt = $5.00
HO Heating Oil NYMEX 8:00-13:30 All Months 42,000 gal 1 pt = $4.20
QH MiNY Heating Oil GLOBEX 17:00-16:15 All Months 21,000 gal 1 pt = $2.10
NG Natural Gas NYMEX 8:00-13:30 All Months 10,000 mm/btu 1 pt = $10.00
QG MiNY Nat. Gas GLOBEX 17:00-16:15 All Months 2,500 mm/btu 1 pt = $2.50
RB RBOB Gasoline NYMEX 8:00-13:30 All Months 42,000 gal 1 pt = $4.20
QU MiNY RBOB Gasoline GLOBEX 17:00-16:15 All Months 21,000 gal 1 pt = $2.10

Thông tin hợp đồng có thể được thay đổi bởi các sàn giao dịch tương ứng

Liên quan đến những thông tin mới nhất về hợp đồng, xin vui lòng tham khảo trang web của các sàn giao dịch tương ứng

Biểu tượng giao dịchCQGThành lũy của Đầu Tư