Fort Financial Services cung cấp một vài trong các điều kiện giao dịch cạnh tranh nhất trên thị trường dịch vụ môi giới. Nhà đầu tư có thể chọn bất kỳ loại tài khoản giao dịch: FORT với một chênh lệch giá cố định, FLEX với một chênh lệch giá thả nổi PRO ới một chênh lệch giá thả nổi trực tiếp liên ngân hàng. Tất cả các loại tài khoản này đều có sẵn trong nền tảng phổ biến nhất cho các nhà đầu tư, MetaTrader, đã được tối ưu hóa để hoạt động với công ty chúng tôi, bao gồm một số cải tiến.

Chúng tôi cũng mời các nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tư thông qua một cổng giao dịch chứng khoán được tạo ra bởi CQG Inc, trong đó có 4 loại hình truy cập: phiên bản ánh sáng của CQG Trader, chức năng phong phú CQG QTrader, Khách hàng được tích hợp CQG chuyên nghiệp và cũng là CQG WebTrader, mà bạn có thể được quyền truy cập vào tất cả các trang website trên thế giới giao dịch trực tuyến.