Trở lại
  Loader
  Th 2, 16 tháng mười
  Quốc gia  Trao đổi  Ngày nghỉ
  Colombia Stock Exchange Columbus Day
  Costa Rica Stock Exchange Columbus Day
  Ukraine Stock Exchange Defender of the Fatherland Day
  Th 4, 18 tháng mười
  Quốc gia  Trao đổi  Ngày nghỉ
  Kuala Lumpur Stock Exchange Deepavali
  Singapore Stock Exchange Deepavali
  Colombo Stock Exchange Deepavali
  Th 5, 19 tháng mười
  Quốc gia  Trao đổi  Ngày nghỉ
  India National Stock Exchange Diwali - Laxmi Puja
  Th 6, 20 tháng mười
  Quốc gia  Trao đổi  Ngày nghỉ
  India National Stock Exchange Diwali-Balipratipada
  Thành lũy của Đầu Tư