Quy định

Fort Financial Services Ltd hoạt động dựa trên cơ sở giấy phép môi giới quốc tế số license IFSC/60/256/TS/13 được phát hành bởi Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Quốc Tế của Belize vào ngày 15 tháng 4 năm 2013, được kéo dài 7/12/2018 dưới giấy phép số IFSC/60/256/TS/18.

Giấy phép này quy định những điều sau đối với khách hàng của chúng tôi:

  1. Việc bảo đảm sự ổn định tài chính của công ty kết hợp với các yêu cầu của IFSC đối với nhà môi giới để duy trì tài sản vốn, được dùng để đảm bảo thanh toán cho các khách hàng trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt.
  2. Sự bảo đảm để duy trì các tiêu chuẩn quốc tế của các dịch vụ kinh doanh theo các yêu cầu của IFSC.
  3. Đảm bảo rằng công ty sẽ tiến hành kiểm toán hàng quý và kế toán hàng năm một cách đầy đủ bởi cơ quan quản lý.
  4. Đảm bảo rằng những tranh chấp giữa các nhà đầu tư và các nhà môi giới sẽ được giải quyết với sự tham gia của IFSC như một trọng tài độc lập đưa ra các quyết định cuối cùng và ràng buộc.