FortFS Ltd ดำเนินการในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ ตามใบอนุญาติ IFSC / 60/256 / TS / 13 ซึ่งออกโดย International Financial Services Commission of Belize เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2013.

  1. การค้ำประกันความมั่นคงทางการเงินของ บริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของ IFSC สำหรับโบรกเกอร์ ที่จะต้องทำการรักษาสินทรัพย์เงินลงทุนของลูกค้าซึ่งมีไว้เพื่อการค้ำประกันสำหรับการชำระเงินให้กับลูกค้าต้องอยู่ในบัญชีธนาคารแยกออกจากกัน
  2. การรับประกันเพื่อรักษามาตรฐานสากลของผู้ประกอบการให้บริการการเทรด ตามข้อกำหนดของ IFSC
  3. การรับประกันว่า บริษัท จะต้องดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายไตรมาส และรับการตรวจสอบบัญชีประจำปีโดยผู้ควบคุมกฎระเบียบ
  4. การรับประกันว่าข้อพิพาทระหว่างเทรดเดอร์และโบรกเกอร์จะได้รับการแก้ไข โดยการมีส่วนร่วมของ IFSC ในฐานะผู้ชี้ขาดที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งการตัดสินใจของ IFSC ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน