S.T.A.R.

برنامه "S.T.A.R. Partner" یک برنامه همکار منحصربفرد است که برای همکارانی که سرمایهگذاران را به سمت حسابهای مدیران S.T.A.R هدایت میکنند، توسعه یافته است.

چگونه به یک همکاری کپی برای جذب سرمایه­گذاران STAR تبدیل شویم؟

investment-step1

همکار
شوید

investment-step2

از
لینک ارجاعی استفاده کنید

investment-step3

را پیشنهاد دهید
S.T.A.R.

investment-step4

کارمزد
دریافت کنید

شرایط:

 1. همکاران میتوانند مشتریان را با یک لینک ارجاعی منحصربفرد بدست آورند، که میتوان آن را در کابینه همکار در وب سایت مشاهده کرد.
 2. همکارانی که از قبل با ما کار میکنند، میتوانند از هر کدام از لینکهای ارجاعی فعلی خود برای مشارکت در برنامه "STAR Partner" استفاده کنند.
 3. طبق شرایط بیان شده، کارمزد همکاری تنها در صورتی بستانکار میشود که مشتری مربوطه در یک حساب "مدیر STAR " سرمایهگذاری کند. سرمایهگذاریهای مدیر STAR در حساب شخصی خود، در محاسبه کارمزد همکار در نظر گرفته نمیشوند.
 4. کارمزد همکار برای هدایت سرمایهگذاری به درون حسابهای S.T.A.R متشکل از دو بخش است:
tick-icon
الف) پرداخت از طرف شرکت خدمات مالی فورت که 1% از مجموع سرمایه گذاری است.
این پرداخت بصورت خودکار به حساب همکار و در پایان دوره سرمایهگذاری برای هر سرمایهگذاری، محاسبه و بدهکار میشود. در رابطه با سرمایهگذاری مجدد، 1% مربوطه بار دیگر در پایان دوره سرمایهگذاری جدید به همکار بدهکار میشود. آمارهای تفصیلی در مورد کارمزدهای مورد انتظار و بدست آمده، در کابینه همکار روی صفحه " S.T.A.R. Partner" نمایش داده میشوند.
mark-icon
ب) مدیر S.T.A.R میتواند درصدی را از پاداش شخصی خود بعنوان یک کارمزد برای هر سرمایهگذاری برای همکاری که سرمایهگذاری ها را به حساب S.T.A.R او هدایت میکند، تعیین نماید
این پرداخت بصورت خودکار در پایان دوره سرمایهگذاری برای هر سرمایهگذاری در حساب همکار بستانکار میشود. در مورد سرمایهگذاری مجدد، کارمزد تعیین شده توسط مدیر، بار دیگر بصورت خودکار در پایان دوره سرمایهگذاری جدید به همکار بدهکار میشود. آمارهای تفصیلی در مورد کارمزدهای مورد انتظار و بدست آمده در کابینه همکار روی صفحه " S.T.A.R. Partner" نمایش داده میشوند.
info
مثال:
 • سرمایهگذار جذب شده توسط همکار که 10000 دلار را در یک حساب مدیر STAR به مدت یک ماه سرمایهگذاری کرد.
 • اجازه دهید بگوییم این مدیر STAR یک کارمزد 25% را از پاداش شخصی خود تعیین کرد.
 • برای مثال، پاداش این مدیر SRAR برابر است با 45% از سود.
 • فرض کنید برای این ماه، مدیر STAR یک سود 2000 دلاری را بدست آورده است (20% از سرمایه سرمایهگذار).
 • پاداش این مدیر STAR در این مثال برابر با 900 دلار (45% از سود 2000 دلاری) است.

همکار در پایان ماه (پایان دوره سرمایهگذاری):

 1. کارمزد 100 دلاری را از شرکت دریافت میکند (برابر با 1% از سرمایه مربوطه).
 2. حق الزحمه 225 دلاری را بدست آورد که از پاداش مدیر STAR به همکار (25% از 900 دلار) بدهکار میشود.

در مجموع، در مثال ما، همکار در پایان ماه، 325 دلار از کارمزدها را دریافت میکند.

اگر سرمایهگذار یک سرمایهگذاری جدید را انجام دهد یا هر بخشی از سرمایه را مجددا سرمایه گذاری کند، همکار پرداخت دوم را دریافت خواهد کرد، که به شیوه مشابه در پایان دوره سرمایهگذاری دوم، و امثالهم، محاسبه میشود.