مدیر سایت

شرکت فورت قابل اطمینان ترین و سودآور ترین شرایط را برای همکاران تجاری فراهم میکند. برنامه همکاری وب مستر ما مشخصا برای همکارانی توسعه داده شده است که قصد دارند نه تنها داد و ستد کنندگان، بلکه همکاران دیگر را نیز جذب کنند.

برنامه همکار وب مستر از ویژگیهای زیر برخوردار است:

سیستم چند سطحی کارمزدهای همکار، آمارهای تفصیلی حساب، برداشت سریع کارمزدها، تبلیغات برای مشتریان و همکاران بصورت مستمر، و پیشنهادات سفارشی شخصی برای هر همکار به شما اجازه میدهند تا با حداقل تلاش به یک نتیجه مالی قابل توجه دست یابید.

دامنه پاداش همکار

حداکثر 65%
از اختلاف قیمت
تا حداکثر 25 دلار
بازای هر لات استاندارد
حداکثر تا 10%
برگشت سرمایه
پیشنهادات سفارشی
برای همکاران منطقهای

Become a Partner

توصیف برنامه

شما میتوانید با استفاده از لینکهای ارجاعی منحصربفرد، هر دو داد و ستد کنندگان و همکاران را تحت برنامههای وب مستر 3 و وب مستر 5 بدست آورید. بنابراین، شما پاداش همکار را نه تنها از مشتریان مستقیم خود، بلکه همچنین از داد و ستد کنندگان جذب شده توسط همکاران زیرشاخه خود بدست میآورید. در حقیقت، به محض اینکه مجموع حجم تراکنشها در شبکه همکار شما از 250 لات فراتر رود، شما فورا وضعیت ممتاز را کسب میکنید و افزایش کارمزدها برای تراکنشهای مشتریان در تمامی سطوح آغاز میشوند، و زمانیکه برگشت سرمایه از 1500 لات تجاوز کند، برنامه همکار شما وضعیت VIP را کسب میکند. برای جزئیات بیشتر در مورد برنامههای همکاری وب مستر 3 و وب مستر 5، به مطالب زیر رجوع کنید:

You
1-st level Partner
1-st level Client
Reward is 25% of spread
You acquired one client and one partner. Your 1-st level client traded 10 lots on EUR/USD, your reward is $50*
2-nd level Partner
2-nd level Client
Reward is 15% of spread
Your 1-st level partner acquired one client and two partners (your level is 2-nd). The client traded 10 lots on EUR/USD as well then your reward is $30
3-rd level Partner
3-rd level Client
Reward is 5% of spread
Your 2-nd level partners acquired three clients and one partner (your level is 3-nd). The clients traded 50 lots on EUR/USD and 10 lots on XAU/USD then your reward is $98.5
4-th level Partner
4-th level Client
Reward is 5% of spread
Your 3-rd level partners acquired two partners and three clients (your level is 4-th). The clients traded 70 lots on EUR/USD and 20 lots on XAU/USD then your reward is $167
5-th level Partner
5-th level Client
Reward is 5% of spread
Your 4-th level partners acquired three partners and four clients (your level is 5-th). The clients traded 100 lots on EUR/USD and 30 lots XAU/USD then your reward is $245.5
YOUR TOTAL REWARD IS $591

* In the example given the partner’s reward is calculated for FORT account types (fixed spread).

Calculate your reward in the Partner Calculaor

Partner's calculator

Three levels program payout table

In the table below you can see the amount of your reward for each standard lot traded by customers of different levels:

Account typeClient levelWEBMASTER 3 Payouts
BASIC up to 250 lotsPREMIUM up to 1500 lotsVIP from 1500 lots
Fort 1
2
3
40%
10%
5%
55%
15%
5%
55%
15%
5%
Flex 1
2
3
$4
$1
$0.5
$5.5
$1.5
$0.5
$6.5
$2
$1
Pro 1
2
3
$4
$1
$0.5
$5.5
$1.5
$0.5
$6.5
$2
$1

Five levels program payout table

Account typeClient levelWEBMASTER 5 Payouts
Fort 1
2
3
4
5
25%
15%
5%
5%
5%
Flex 1
2
3
4
5
$2.5
$1.5
$0.5
$0.5
$0.5
Pro 1
2
3
4
5
$2.5
$1.5
$0.5
$0.5
$0.5
tick-icon
شرایط و قوانین برنامه همکاری وب مستر
  • به محض اینکه یک مشتری بالقوه وارد لینک همکاری گردد، سیستم این اقدام را متوجه میشود. این اطلاعات تا 10 سال ذخیره میشوند، که دریافت کارمزد همکاری را حتی اگر یک مشتری یک حساب داد و ستد دیگر را در یک یا دو سال بعد باز کند، تضمین میکند.
  • یک همکار پاداش را برای هر داد و ستد یک مشتری برای هر حجمی (نه لزوما یک لات کامل) و هر مدت زمانی دریافت میکند.
  • همکار قادر است تا وجوه را هر زمان و بدون محدودیت برداشت کند.
  • مقدار کارمزد تنها به مجموع برگشت سرمایه بستگی دارد. آن به تعداد تراکنشها، مقدار سپرده مشتری و فعالیت مشتری وابسته نیست.
  • اطلاعات تفصیلی در مورد برگشت مالی هر سطح از همکاری، جهت پایش در حساب کابینه همکار در دسترس است.
mark-icon
Important Info
  • More information about the partnership interest calculation schemes can be found by reading each section of the affiliate programs and its conditions. Partnership interest payment is carried out with the conditions of MTP (Minimal Trade Points / Minimum length transaction). 
  • The partner does not receive any commission gained from the trades made on Flex NewBie accounts
  • Company reserves the right at any time to limit the total partnership commissions to 20% of the partner's clients Net Deposits (difference between all deposits and all withdrawals). In case total payments to partner exceed stated above limit, the Company can at any time deduct the overpaid sum from any trading or partner account belongs to the partner.