مقررات

شرکت خدمات مالی فورت (با مسئولیت محدود) بر مبنای پروانه بینالمللی کارگزاری به شماره IFSC/60/256/TS/13 که توسط شورای خدمات مالی بینالمللی "بلیز" در 15 آوریل 2013 صادر شده است، فعالیت میکند، و این مجوز تا 07.12.2018 شماره IFSC/60/256/TS/18.

این پروانه خدمات زیر را به مشتریان ما ارائه میدهد:

  1. ضمانت ثبات مالی شرکت با توجه به الزامات IFSC برای کارگزاریها جهت حفظ داراییهای سرمایهای (که ضمانت میشود در یک حساب بانکی مجزا به مشتریان پرداخت شوند).
  2. ضمانت تائید و تقویت استانداردهای بینالمللی خدمات داد و ستد طبق الزامات IFSC.
  3. تضمین اینکه شرکت حسابرسی فصلی و حسابداری سالانه کامل را توسط تنظیم کنندگان مقررات پشت سر میگذارد.
  4. ضمانت اینکه دعویهای بین معامله گران و کارگزاران با مداخله IFSC بعنوان یک داور مستقل رفع خواهد شد که تصمیم آن نهایی و الزام آور است.